Overslaan en naar de inhoud gaan
header

Uw privacy

Privacyverklaring

De website www.eureka.attentia.be, inclusief subpagina’s en subdomeinen (hierna: de “Website”) wordt beheerd door ATTENTIA corporate vzw. met maatschappelijke zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Keizer Karellaan 584 bus 4.

Attentia hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Attentia verwerkt de persoonsgegevens die ze via de Website over u verzamelt, steeds in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving en in het bijzonder in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “Privacywet”) en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Privacywet (beiden raadpleegbaar via www.privacycommission.be) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Via deze Privacyverklaring tracht Attentia u zo volledig mogelijk te informeren betreffende de wijze waarop wordt omgegaan met de door u via de Website meegedeelde persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt onder meer uiteengezet wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens, op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt, wat Attentia met de gegevens doet en hoe U hierop controle kan uitoefenen. 

Indien u alsnog bijkomende informatie of toelichting wenst bij deze Privacyverklaring of ons privacybeleid in het algemeen, verzoeken wij U vriendelijk contact op te nemen met Attentia;

 • Per mail: algemeen: info@attentia.be of Data Protection Officer: dpo@attentia.be
 • Per brief gericht aan Attentia corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Attentia corporate vzw en haar aangesloten entiteiten Attentia sociaal secretariaat vzw, Attentia nv, Attentia preventie en bescherming vzw, Attentia Kinderbijslag vzw, en Krekelbergh Attentia sociaal kantoor nv (hierin "Attentia", "wij", "ons" of "onze") zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van de via de Website verzamelde persoongegevens.

Wijze waarop de persoonsgegevens door Attentia worden verzameld en verwerkt

Attentia verzamelt de door u verstrekte persoonsgegevens op basis van elektronische invulformulieren.

Het gebruik van bepaalde diensten aangeboden via de Website, noodzaakt dat u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt, zoals onder meer uw (bedrijfs)naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres. Deze noodzakelijke gegevens worden op de bijhorende elektronische invulformulieren aangegeven met een asterisk (*).

Het meedelen van andere persoongegevens (op de elektronische invulformulieren aangeduid zonder asterisk) is optioneel.

Betalingen via de webshop verlopen via een externe payment service provider. Financiële gegevens die u bij aankoop op de webshop ingeeft, worden echter uitsluitend door deze externe payment service provider verwerkt. Zij worden niet door Attentia verzameld of verwerkt.

Attentia maakt tevens gebruik van cookies die bepaalde informatie verzamelen wanneer u de Website bezoekt. Wij verwijzen naar onze cookieverklaring voor meer informatie over de gebruikte cookies en uw rechten in dat verband.

Wat Attentia met de verzamelde persoonsgegevens doet – doeleinden van de verwerking

De via de Website verzamelde persoonsgegevens worden door Attentia louter verwerkt met het oog op één of meer van volgende doeleinden:

 • registratie en gebruik van via de Website aangeboden diensten, waaronder:
  • ontvangen van elektronische nieuwsbrieven;
  • inschrijving en facturatie voor opleidingen en andere activiteiten;
  • opstellen van aanwezigheidslijsten en afdrukken van naamkaartjes en ander drukwerk ten behoeve van deelnemers aan opleidingen en andere activiteiten;
  • het beheer van en de toegang tot de webshop, evenals de uitvoering van elke via de webshop tussen uzelf en Attentia afgesloten overeenkomst;
 • Attentia en/of haar commerciële partners in staat te stellen u verder te contacteren aangaande de via de Website aangeboden diensten of aangaande aanvullende toepassingen gebaseerd op die diensten of wanneer zij u op de hoogte wenst te brengen van nieuwe producten en/of diensten in het kader van haar dienstverlening. U kan op eenvoudig verzoek een lijst van deze commerciële partners van Attentia opvragen;
 • vragen in behandeling te nemen en te beantwoorden;
 • inhoud en kwaliteit van de via de Website aangeboden diensten te analyseren en te verbeteren;
 • u persoonlijke marketingberichten te kunnen versturen met betrekking tot de door Attentia en/of haar commerciële partners aangeboden producten en/of diensten. U kan op eenvoudig verzoek een lijst van deze commerciële partners van Attentia opvragen. Indien u geen persoonlijke marketingberichten (meer) wenst te ontvangen,  kan u dit melden via e-mail aan info@attentia.be of schriftelijk aan Attentia corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent. Via de opt-out-link in elke mail kan u eveneens aangeven dat u niet langer persoonlijke marketingberichten wenst te ontvangen;
 • onderzoeks‐ en statistische doeleinden, via het opstellen van collectieve profielen.
  Nieuwe persoonsgegevens kunnen tevens worden samengevoegd met reeds eerder verwerkte gegevens – zoals bijvoorbeeld informatie over eerder gevolgde opleidingen en aankopen – met het oog op de verdere afstemming van onze dienstverlening op uw persoonlijk profiel en interesses.

Mededeling van persoonsgegevens aan derden

Alle persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, zullen enkel gebruikt worden in overeenstemming met de geldende wetgeving en in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat in huidige Privacyverklaring.

Zonder uw toestemming met deze Privacyverklaring worden uw persoonsgegevens niet overgemaakt aan derden, dit met uitzondering van derden van wiens diensten Attentia gebruik maakt met het oog op het goed functioneren van de groepsvennootschappen en van de diensten aangeboden via de Website, zoals hosting providers, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven en dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor extra functionaliteiten op de Website waarvan U gebruik kunt maken. Extra functionaliteiten zijn bijvoorbeeld het ontvangen van onze jaarlijkse kalender en het aankopen van producten en/of diensten van door Attentia geselecteerde partners (bijvoorbeeld cadeaubonnen voor een medische check-up). Deze dienstverleners ontvangen enkel die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van de door hen uit te voeren opdrachten. Zij mogen uw gegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet voor andere doeleinden gebruiken, noch openbaar maken. U kan op eenvoudig verzoek een lijst van deze derden en partners opvragen.

Attentia draagt er zorg voor dat verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden steeds gebeurt conform een passend en adequaat beschermingsniveau zoals vastgelegd in de Europese privacyregelgeving, dit zelfs indien hogervermelde dienstverleners zouden gevestigd zijn buiten Europa in een gebied zonder passende beschermingsmaatregelen.  

Voor het overige verstrekt Attentia alleen persoonsgegevens aan derden indien zij daartoe verplicht is op grond van enige wet- of regelgeving of indien zij hiertoe genoodzaakt is in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure.

Recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens

U heeft steeds de mogelijkheid om – kosteloos – uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Attentia op te vragen per e-mail (info@attentia.beof dpo@attentia.be ) of per post (Attentia corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent).

Nadat Attentia uw identiteit heeft gecontroleerd, deelt Attentia u deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk mee.

Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons uiteraard steeds verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen.

Verwijdering van uw persoonsgegevens

Indien u van oordeel bent dat de over u verwerkte persoonsgegevens niet volledig of niet ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens of dat de over u verwerkte persoonsgegevens langer dan toegelaten worden bewaard, dan kan u deze persoonsgegevens kosteloos laten verwijderen uit ons gegevensbestand. Het volstaat daartoe dat u ons per e-mail (info@attentia.be of dpo@attentia.be) of per post (Attentia corporate vzw, t.a.v. de afdeling Marketing, Sluisweg 1 bus 5, B-9000 Gent) contacteert.

Wij verbinden ons ertoe om, na controle van uw identiteit, deze persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, behalve uiteraard van die persoonsgegevens die krachtens de wet of krachtens een overeenkomst verder moeten worden bewaard.

Tools voor sociale media

Op onze website bieden wij sociale media-tools (waaronder zogenaamde “plug-ins”) aan van aanbieders van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Wanneer U van deze tools gebruik maakt, deelt u bepaalde persoonsgegevens met uw vrienden en met de aanbieders van deze sociale media platformen. Deze activiteiten, waarbij gegevens worden uitgewisseld, zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de betreffende sociale media platformen. Het delen van gegevens via dergelijke platformen valt geheel onder uw eigen verantwoordelijkheid en Attentia kan dienaangaande op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Toestemming en wijzigingen

Door loutere mededeling van uw gegevens via de Website én door het "voor akkoord" aanvaarden van deze Privacyverklaring, verklaart u akkoord te gaan met de volledige inhoud van ons privacybeleid zoals uiteengezet in huidige Privacyverklaring en met de verwerking van uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring.

Wij behouden ons evenwel het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

 

Nog vragen? Wij helpen u graag verder.

Welkom op het Eureka-platform van Attentia waar we u een overzicht bieden van al onze oplossingen voor HR en Well-being! Zit u ergens mee en heeft u nood aan een gepaste en doeltreffende oplossing? Zoek niet verder! We bieden tal van oplossingen binnen HR, Payroll, Well-being en Health & Safety. Geef uw zoekterm in en krijg een overzicht van relevante producten of diensten. Of verfijn uw zoektocht via de zinzoeker. Is het resultaat nog niet specifiek genoeg? Gebruik dan de handige filters voor een doelgerichte oplossing. Wenst u meer informatie over de voorgestelde oplossing, klik er op en leer meer. Of neem contact op via het formulier dat u op de productpagina vindt.

© Copyright by Attentia - 2021

Uw privacy Gebruiksvoorwaarden
Zoeken in 158 oplossingen...